ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง ม.พะเยา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางและโลจิสติกส์

ในวันที่ 26 กันยายน 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ และ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา “Dr. Guillaume DA ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา” และคณะฯ จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการบรรยายแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อฝรั่งเศสและทุนการศึกษาสำหรับระดับ ป.ตรี โท เอก และ post-doc ในหัวข้อ "Study in France and Scholarships" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “Campus France Tour 2018”

นอกจากนี้ คณะอาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านระบบขนส่งทางรางของภูมิภาคภาคเหนือตอนบน ในประเด็นด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และการทำวิจัยร่วมกันในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส


ภาพ :   ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล สังกัด   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล สังกัด /ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/2/2018 4:36:14 PM