กิจกรรม Campus France Tour 2018

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส จัดกิจกรรม Campus France Tour 2018 เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศสแก่อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องที่ 1 สำหรับคณาจารย์ จำนวน 20 คน เป็นการบรรยายในหัวข้อ “Fellowship and Mobility programs” โดย Mr.Guillaume DA, Attach? for Scientific and Higher Education Cooperation, French Embassy ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ห้องที่ 2 สำหรับนิสิต จำนวน 70 คน เป็นการบรรยายในหัวข้อ “Studie in France and Scholarship” โดย Mr.Pollawat KANTAPOM, Student Advisor, Campus France, French Embassy ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/2/2018 1:24:25 PM