นิสิต SEEN เจ๋ง ได้รับทุนเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ นายกันต์ศักดิ์ ทรัพย์พ่วง นิสิตปริญญาโทวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ที่ได้รับทุนเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561 ในหัวข้อเรื่อง "ผลความแปรปรวนสภาพอุตุนิยมวิทยาต่อความเสี่ยงปัญหาหมอกควันบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย" 

ภาพ :   นายกันต์ศักดิ์ ทรัพย์พ่วง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ. ดร.สิทธิชัย พิมลศร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/2/2018 9:58:27 AM