โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอน จากห้องเรียนสู่ออนไลน์มหาชน

มื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอน จากห้องเรียนสู่ออนไลน์มหาชน โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  และได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (อดีตผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอน จากห้องเรียนสู่ออนไลน์มหาชน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ และได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   aekkchai.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/28/2018 6:02:17 PM