SEEN พานิสิตดูงานศูนย์จัดการขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์จัดการขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ซึงเป็นวิชาวิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย เพื่อให้นิสิตได้ดูงานจากสถานประกอบการ และรู้ถึงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ นอกจากนิสิตจะได้ความรู้จากห้องเรียนแล้ว ทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังสนับสนุนและส่งเสริมทักษาะจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาความรู้อีกด้วย

ภาพ :   ผศ. ดร.เนทิยา กรีธาชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/27/2018 2:13:48 PM