ต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Richard Wu อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี พร้อมด้วย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Richard Wu อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/27/2018 1:55:48 PM