การฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีวิทยากร จิตอาสา 904 ชุดที่ 2 (B) นำโดย พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน นายทหารควบคุม ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอด/ขยายผลองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ :   พีระชาติ อุปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/27/2018 1:54:04 PM