โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหาร สถานประกอบการ นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะทำงานสหกิจศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2561 ณ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามนิรมิตภูเก็ต จำกัด โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

 

ภาพ :   พีระชาติ อุปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/27/2018 1:52:15 PM