โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วัดจินดา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การทำงานวิถีสุขในยุค 4.0ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกับการสร้างวิถีสุขในการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต และการทำงานได้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/27/2018 1:49:37 PM