โครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หลังจากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดย หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล นางสาวกัลวรา ภูมิลา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปฐมพงศ์ บุญมา โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ICT 1104/1
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/27/2018 1:47:20 PM