คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อคุณภาพโดยวิธีผสมเทียมโค ให้กับบุคลากรแขวงอุดมไชย

ในวันที่ 19-21 กันยายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย น.สพ.สมชาติ ธนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา หัวหน้าโครงการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อคุณภาพ โดยวิธีผสมเทียมให้กับเจ้าหน้าที่แขวงอุดมไชย และให้ความรู้แก่เกษตรกรแขวงอุดมไชย ณ แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ทั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ แขวงอุดมไชย พร้อมนี้ยังเป็นการขยายเครือข่ายการผลิตโคเนื้อคุณภาพ กับประเทศเพื่อนบ้าน สืบต่อไป 

ภาพ :   น.สพ.สมชาติ ธนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/26/2018 5:36:21 PM