คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชาสัมพันธ์ “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS SUMMIT)”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 - วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ไทยได้เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพการประชุม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่น้ำโขง หรือ “ACMECS SUMMIT (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy)” ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ ก้าวสู่ประชาคมแม่น้ำโขงที่เชื่อมโยงกัน (Towards an Integrated and Connected Mekong Community)” มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และพลังงาน พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาประชาคมโลก ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ต่างเชื่อมโยงกันผ่าน 3 สายน้ำสำคัญแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แผนแม่บท 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 3S (Seamless Connectivity – Synchronized ACMECS – Smart and Sustainable ACMECS)

ทั้งนี้สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย มีหน้าที่สำคัญ ในเสาหลักที่ 3 ภายใต้บทบาท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำ สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมสำหรับการมาถึงของประชาคมอาเซียน ที่จะมีอิสระและไร้พรมแดนในอนาคต     

 

ที่มาของภาพ : กระทรวงการต่างประเทศ 
ข้อมูล/ข่าว : กระทรวงการต่างประเทศ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
15-16 มิถุนายน 2561


ภาพ :   กระทรวงการต่างประเทศ   
ข้อมูล/ข่าว :    กระทรวงการต่างประเทศ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/25/2018 11:23:33 AM