คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ ตามลำดับดังต่อไปนี้


1. นางสาวพจนา ช่วยชู (สาขาวิชาภาษาไทยจำนวนวิชาที่ได้ A = 10 / GPA: 3.64)

2. นางสาวกุลนันทน์ จันทร์ตระกูล (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น-จำนวนวิชาที่ได้ A = 10 / GPA: 3.87)

3. นางสาวนัชฎาพร เดชชัย (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จำนวนวิชาที่ได้ A = 12 / GPA: 3.98)

 

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
21
กันยายน
2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/25/2018 9:49:15 AM