มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  แนะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ด้าน Green University โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร / ณรงค์ วงค์ไชย   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/21/2018 3:35:14 PM