ความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เช้าวานนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวเสาวนีย์  กันธิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เดินทางเข้าพบนายแพทย์วรัญญู  จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเวลา 13.30 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ เดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาล นครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อเข้าพบนายแพทย์ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานดังกล่าว ในการจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยากับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ณิชาภา ยอดเมืองชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/20/2018 11:21:44 PM