สอนการรู้สารสนเทศนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ นางสุปราณี ทะนายมา บรรณารักษ์งานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ และนางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ และการใช้โปรแกรม EndNote ให้กับคณาจารย์ นำโดย ดร.ดารินทร อินทับทิม อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้น และนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 3 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 16 คน เพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม EndNote และนำไปใช้งานได้ด้วยตนเอง


ภาพ :   นางสาวสุดา ใจแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/21/2018 9:40:01 AM