ประกาศผลรางวัลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2561

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม PR Ranking Award ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.พะเยา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลการ Ranking ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น  

อันดับ 1 คุณอาจรีย์     สีอ่อน     คณะศิลปศาสตร์

อันดับ 2 คุณวิไล        จันทร์แก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

อันดับ 3 คุณธนรินทร์   คงเถื่อน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศดีเด่น คุณนันทวัฒน์  เมืองช้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกณฑ์การให้คะแนนจะเก็บสถิติจากการส่งข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการ กับมหาวิทยาลัยพะเยา และในปีนี้เพิ่มเติมรางวัลผู้ดูแลระบบดีเด่นมาอีกหนึ่งรางวัล ระบบ Add UP News เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ของแต่ละคณะกองศูนย์ ให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากร ทั้ง 4 ท่าน ในที่ประชุมกรรมการบริหารฯ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ วันที่ 19  กันยายน  2561 กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบุคลากรทั้ง 4 ท่านที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา


ภาพ :   นายบรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/20/2018 2:29:44 PM