คณาจารย์และนิสิต ชั้นปี ที่ 1 สาขาการจัดการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เรียนรู้การใช้บริการสารสนเทศ

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ได้มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ และนางสุปราณี ทะนายมา ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต ชั้นปี ที่ 1 สาขาการจัดการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดย นางสุปราณี ทะนายมา บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ ได้แนะนำการเข้าใช้บริการ และสอนการเรียนรู้สารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้ทดลองใช้บริการสืบค้นสารสนเทศภายในศูนย์บรรณสารฯ 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/19/2018 2:16:32 PM