สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายพิธีพราหมณ์พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ เป็นพิธีปฏิบัติของสังคมไทยมาแต่โบราณ ที่กำหนดให้ผู้เรียนนาฏศิลป์ทุกคน ต้องผ่านพิธีดังกล่าว อีกนัยหนึ่งผู้เรียนนาฏศิลป์จะต้องช่วยกันจัดพิธีขึ้น เพื่อเป็นการคำนับครูและฝากตัวเป็นศิษย์ และยังเป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไปได้รับเกียรติจากครูผู้ประกอบพิธี คือ ดร.ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ประธานผู้อ่านโองการแบบหลวง ครูผู้ช่วยประกอบพิธี คือ อาจารย์เลียว คงกำเหนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ อาจารย์ภูริตา เรืองจิรยศ อาจารย์วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน  นอกจากนั้นยังได้รับความเมตตาจากครูอาวุโสของประเทศไทยเป็นผู้ถ่ายทอดท่ารำ คือ ดร.นพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม ศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ อมรา กล่ำเจริญ อาจารย์วัชนี เมษะมาน รองศาสตราจารย์ ดร. สวภา เวชสุรักษ์ ดร. รุ่งนภา ฉิมพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ และวงปี่พาทย์ประกอบพิธี โดยอาจารย์บัณฑิต ศรีบัว  โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรม อาจารย์ศุภชัย สิทธิเลิศ ภัณฑรักษ์พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว จังหวัดเชียงราย เป็นที่ปรึกษาที่ในการดำเนินงานภาพ :   ศราวุธ จันทรขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุธ จันทรขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/18/2018 4:34:29 PM