กิจกรรมงานแสดงประจำปี สาธิตวิพิธทัศนา ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี โรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ 16 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมงานแสดงประจำปี สาธิตวิพิธทัศนา ครั้งที่ 4 “งามสยามรัตนโกสินทร์” เนื่องในโอกาสโรงเรียนสาธิตฯ ครบรอบ 7 ปี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/18/2018 4:38:07 PM