ทีมวิจัย ม.พะเยาลงพื้นที่ อ.ปัว จ.น่าน เพื่อพัฒนากระบวนการ RBL สำหรับครูแกนนำและนักเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (ขยายผลจังหวัดน่าน)


ทีมวิจัย ม.พะเยาลงพื้นที่ อ.ปัว จ.น่าน เพื่อพัฒนากระบวนการ RBL สำหรับครูแกนนำและนักเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (ขยายผลจังหวัดน่าน)

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมอูปแก้ว อ.ปัว จ.น่าน คณะทีมวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาศูนย์พี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การสนับสนุนของ บมจ.กสิกรไทย เเละ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยในระบบRBL(Research based learning) และใช้กระบวนการ PLC (Professional learning Community) กับ โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดน่าน  ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากคุณครูแกนนำเพาะพันธุ์ปัญญาจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย เป็นวิทยากรกระบวนการ  คณะครูโรงเรียนต้นเเบบ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา ในการทำกิจกรรม จิตปัญญา   การวางแผนการจัดการการเงิน โดย ดร.ปิยพงษ์ แสงเเก้ว อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พะเยา และ มูลนิธิปัญญาวุฒิฯ อบรมด้านการเขียน (ศูนย์พี่เลี้ยง ม.ศิลปากรเดิม) สำหรับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (ขยายผลจังหวัดน่าน) มีจุดประสงค์ในการปูพื้นฐานการฝึกคิดวิเคราะห์ และปรับระบบคิดในพื้นฐานงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งเป็นผลจากงานในระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านมา โดยศูนย์พี่เลี้ยง ม.พะเยาจะได้รายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป


ภาพ :   ธนปริญ สำเริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนปริญ สำเริง   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/17/2018 7:21:30 PM