คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT QA) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT QA) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิสิทธิ์  แก้วฉา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/17/2018 5:56:07 PM