สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โฉมหน้าใหม่ของการท่องเที่ยว โอกาส วิกฤต ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม” และ “สรุปเปรียบเทียบศักยภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โฉมหน้าใหม่ของการท่องเที่ยว โอกาส วิกฤต ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม” และ “สรุปเปรียบเทียบศักยภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กิจกรรมภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ เป็นวิทยากรบรรยาย รวมถึงการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “โอกาสของการท่องเที่ยวพะเยา” โดยวิทยากร 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา นายสัณฐิราช นามเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และผู้ดำเนินรายการ ดร.กรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00  ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/17/2018 1:49:38 PM