ประกาศการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและผู้ใช้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 และศูนย์บรรณสารฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน ตามประกาศบันทึกข้อความที่ ศธ.0590.11/0612 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่องประกาศการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติตามประกาศ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์   ในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประหยัดพลังงานตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยสู่การเป็น GREEN UNIVERSITY และดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของศูนย์บรรณสารฯ ที่ว่าด้วย การเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล และใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/14/2018 3:53:00 PM