การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อในการแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 5 ท่าน คือ 1.ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 2.รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง 3.ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร 4.ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร และ 5.รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ การแสดงวิสัยทัศน์ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.30 น. ซึ่งจะมีเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ ท่านละ 30 นาที และตอบข้อซักถาม 15 นาที โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย ดร.พรชัย นุชสุวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาฯ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ประธานสภาพนักงาน รศ.พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รศ.ภพเก้า พุทธรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ เข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้แสดงวิสัยทัศน์เป็นรายบุคคล

โดยตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ ไม่เกิน 2 คน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/14/2018 4:52:18 PM