คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถอดบทเรียนโมเดลบ้านแม่ใส สร้างชุมชนสุขภาวะ พื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ถอดบทเรียนโมเดลบ้านแม่ใส สร้างชุมชนสุขภาวะ พื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์ มาหวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการสุขภาพชุมชน ณ บ้านม่วงทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เพื่อการสนับสนุน ร่วมสร้างสุขภาวะในชุมชนภายใต้แนวคิด สิ่งแวดล้อมดี เริ่มที่บ้าน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยร่วมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพ    ของชุมชนเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ เป็นการประสานความมือระหว่าง โรงพยาบาลพาน           องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลม่วงคำ และหน่วยงานภาคประชาชน

โครงการที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนสุขภาวะ โดยมีหัวข้อที่ว่า ใครๆ ก็เป็นหมอได้โดยในปีที่ผ่านมาคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งมาเป็นตัวแทนในฐานะที่ปรึกษางานวิจัยงานด้านพยาบาล ประจำโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  เพื่อถอดบทเรียนในการลงพื้นที่ของโรงพยาบาลพานในเรื่องการทำบ้านเป็นโรงพยาบาลหรือ Home wardโดยการนำองค์ความรู้จากโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ใน ตำบลแม่ใสอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร อาจารย์ประจำคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าว ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน      โดยการประกวดแข่งขันการเต้นบาสโลบของกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละชุมชน และโชว์การฟ้อนเล็บจากชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่สืบสานประเพณีท้องถิ่นและยังสร้างความสุข ส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย


ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/13/2018 9:23:32 AM