“กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า” พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561

กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้าพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561

วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 61 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 จาก 15 คณะ 2 วิทยาลัยได้ส่งตัวแทนในการไหว้บูชาครู โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการกล่าวให้โอวาสกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในการรับพานไหว้ครูจากตัวแทนนิสิตทุกคณะ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรให้กับนิสิตเกียรติยศ นิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยาด้วย


ภาพ :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลฃัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/11/2018 11:39:54 AM