คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 สุนทรียภาพกับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และการทำกิจกรรม ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และ อาจารย์นิรมล  พรมนิล อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ และในกิจกรรมยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น A 10 ตัวขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2018 9:44:37 PM