ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

     สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม 16 ปี สาขาการท่องเที่ยว และกิจกรรมถ่ายทอดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกลุ่มนิสิตสาขาการท่องเที่ยว นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา และนิสิตสาขาอื่นๆ ที่มีความสนใจ  ทั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตสาขาการท่องเที่ยวฯ ม.พะเยา เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลเชิงสร้างสรรค์และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 10  กันยายน  2561 โดยมี ดร.สำราญ  ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยว ความเป็นมาของสาขาวิชาการท่องเที่ยว และศาสตร์การท่องเที่ยวแบบพระราชา ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดที่ควบคู่ไปกับความเข้มแข็งของชุมชนทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตอบรับนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยการสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความประทับใจเพื่อให้ประเทศไทยน่าเที่ยว


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2018 6:57:30 PM