สรุปการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ปี 61 ของคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ปี 2561 โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 46 โรงเรียน และกว่า 91 ทีม ซึ่งมาร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และชิงถ้วยรางวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง UB004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปผลดังนี้ >>>> ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา ทีมที่ 1 ได้แก่ นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์ นายตะวัน ทวีจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา ทีมที่ 1 ได้แก่ นายพาณิภัค ปริวันตา นางสาวอทิตยา กระสินธุ์ศรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ทีมที่ 1 ได้แก่ นายสันติพันธ์ พูลล้น นางสาวชาลิสา ดลจิตต์ รองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จ.แพร่ ทีมที่ 2 ได้แก่ นางสาวภัณฑิรา หมื่นอาษา นางสาวศุจินทรา จักร์เงิน

>>>> ถ้วยรางวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถ้วยรางวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ทีมที่ 1 ได้แก่ นายสันติพันธ์ พูลล้น นางสาวชาลิสา ดลจิตต์ โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา ทีมที่ 1 ได้แก่ นายพาณิภัค ปริวันตา นางสาวอทิตยา กระสินธุ์ศรี โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา ทีมที่ 1 ได้แก่ นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์ นายตะวัน ทวีจันทร์ โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลรางวัลชมเชย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ทีมที่ 2 ได้แก่ นางสาวภิญญพัฒน์ ชวนพุทธินันธ์ นางสาวพิมพิศา ธิชากรณ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มามอบรางวัลให้แก่ทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ 


ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2018 11:55:21 AM