จังหวัดพะเยาเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับการท่องเที่ยวข้ามด่านการค้าชายแดนการคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับการท่องเที่ยวข้ามด่านการค้าชายแดนการคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา      วันนี้ (วันที่ 10 กันยายน 2561) เวลา 09.30 . คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับการท่องเที่ยวข้ามด่านการค้าชายแดน การคมนาคมขนส่ง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดการประชุมและให้นโยบาย ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวต้อนรับ ดร.พรเทพโรจน์วสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้เป็นความร่วมมือของ คุณศุภฤกษ์ ภาวิไล ผู้ก่อตั้ง Beyond City Gateway ซึ่งจะเป็น Platform เศรษฐกิจดิจิทัลให้บริการใช้งานแก่จังหวัดที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาสู่จังหวัดเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจาก Beyond City Gateway ที่ได้พิจารณาถึงศักยภาพและความมีอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาและด้วยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยาในการส่งเสริมพัฒนาให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนการจัดทำ Digital platform เพื่อรองรับการใช้งานผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ แนวปฏิบัติแผนงานกิจกรรมโครงการหน่วยงานที่มีความสนใจเข้าร่วมขับเคลื่อน 3. เพื่อหาแนวทางและกลไกการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 4. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ   ทั้งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการส่งเสริมให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีผู้เข้าร่วมงานประชุมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาสภาการท่องเที่ยว และนิสิตรวมกว่า 200 คน ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2018 10:33:47 AM