ประชุมแผนการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

         เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านตามเกณฑ์การเป็นห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 และวันที่ 4 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายดำรงค์เกียรติ ใฝ่ใจ และนายวิทวัส สาคะศุภฤกษ์ บุคลากรกองอาคารสถานที่ร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าโครงการห้องสมุดสีเขียว นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย นำทีมประชุมแผนการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์บรรณสารฯ ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องธุรการ ศูนย์บรรณสารฯ โดยมีแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ดังนี้
         1. ให้ศูนย์บรรณสารฯ ดำเนินการประสานกับกองอาคารสถานที่เพื่อจัดทำแผนผังการหนีไฟ แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แผนการบำรุงรักษาอาคาร แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุต่าง ๆ ฯลฯ รวมทั้งแผนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
         2. การแยกมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำ ให้ศูนย์บรรณสารฯ ดำเนินการบรรจุไว้ในแผนประจำปี
         3. การจัดทำโปรแกรมแจ้งซ่อม เพื่อให้ง่ายต่อ การตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
         4. การจัดสรรงบประมาณ ให้เขียนโครงการสำหรับไว้ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร ศูนย์บรรณสารฯ
         5. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการได้เป็นห้องสมุดสีเขียวของศูนย์บรรณสารฯ ไปยังมหาวิทยาลัย และ นำเข้าเว็บไซต์ Green University เนื่องจากเป็นหน่วยงานนำร่องของมหาวิทยาลัย
         6. การปรับพื้นที่เนินเขาตรงข้ามห้องสมุดชมสวน โดยการนำถั่วบราซิลมาปลูกเป็นพื้น เม่ือผ่านไปสักระยะหนึ่งให้นำดอกไม้มาปลูกให้เป็นตัวอักษร “I LOVE UP” ตรงคำว่า I และ UP ใช้ดอกไม้สีม่วงหรือสีอื่น ๆ ส่วนคำว่า LOVE เป็นรูปหัวใจปลูกด้วยดอกเข็มสีแดง โดยจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง ศูนย์บรรณสารฯ และกองอาคารสถานที่
         7. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้ทางศูนย์บรรณสารฯ ช่วยโปรโมทการยืมถุงผ้า โดยจะมีจุดบริการให้ยืมที่โรงอาหารอาคารเรียนรวม CE รวมทั้งขอรับบริจาคถุงผ้า โดยให้ศูนย์บรรณสารฯ เป็นจุดรับบริจาคและให้ยืมถุงผ้าด้วย
         8. ตั้งกล่องรับบริจาคห่วงกระป๋อง โดยจะตั้งกล่องรับบริจาคไว้ที่ศูนย์บรรณสารฯ และตาม คณะต่าง ๆ สำหรับนำไปบริจาคมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/7/2018 6:44:04 PM