คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีไหวครูและวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีและมอบรางวังเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ  ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มีผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย

 

เกียรติบัตรบุคลากรที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปี 2561

  1. ทันตแพทย์เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  2. นางสาวเจตนา  ตลับศรี หัวงานกิจการนิสิต

รางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561

เสื้อสูท ผู้นำนิสิต ประจำปี 2561

  • นายณฐพงศ์ พิบูลชัยสิทธิ์

เกียรติบัตรนิสิตเกียรติยศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต ประจำปี 2561

  • นายหฤษฎ์  เหมืองหม้อ

เกียรติบัตรนิสิตเกียรติยศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

  • นางสาวณัฐปภัสร์  ชยุตพงศ์

ภาพ :   กองกิจการนิสิต, ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/7/2018 10:19:23 AM