ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม...เปลี่ยนแล้ว...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน


        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม...เปลี่ยนแล้ว...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เดินรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และใช้แก้วส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้บุคลากรและนิสิต บริจาคแบ่งปันถุงผ้าที่เหลือใช้เกินความจำเป็น เพื่อนำมาใช้ในโครงการยืม-คืนถุงผ้า เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมทั้งบุคลากรร่วมรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน โดยที่ผ่านมาศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- บริการถุงผ้าสำหรับยืมหนังสือ
- รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการใช้แก้วน้ำส่วนตัว
- รณรงค์ร่วมกับร้าน Nine Coffee ลดการใช้แก้วพลาสติก เปลี่ยนมาใช้แก้วน้ำส่วนตัวในการซื้อน้ำจากร้าน Nine Coffee

        ในฐานะที่ศูนย์บรรณสารฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินให้เป็นห้องสมุดสีเขียวแล้ว ศูนย์บรรณสารฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยพะเยาที่จะดำเนินการรณรงค์ ให้ผู้ใช้บริการลดขยะพลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนภาพ :   นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย, นายเปรมยุพล บุริมไพบูลย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/7/2018 6:44:19 PM