SEEN จัดโครงการให้นิสิตดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการให้นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.สุชัญญา ทองเครือ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ พร้อมด้วยนิสิต เข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กันยายน 2561 และได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตรได้ศึกษาจากสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้ความรู้จากห้องเรียนแล้ว ทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังสนับสนุนการเสริมทักษะจากการดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อส่งเสริมความรู้อีกด้วย


ภาพ :   ดร.สุชัญญา ทองเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/6/2018 3:53:23 PM