โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร 
พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง กลยุทธ์การทำงาน กองบริการการศึกษา พัฒนาสู่คุณภาพ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ในการทำงานของกองบริการการศึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำงบประมาณ 2561 และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 63 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/5/2018 9:50:47 AM