คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการรับน้อง-ฉลองพี่ สุขขี SPSS 2561 ณ ห้อง C 201

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการรับน้อง-ฉลองพี่ สุขขี SPSS 2561  ณ ห้อง C 201 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ฯ กล่าวให้โอวาทนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษาแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 และได้พบปะคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้สอนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของนิสิตในคณะฯ


ภาพ :   วิทวัส ประเสริฐศักดิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทวัส ประเสริฐศักดิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/4/2018 11:47:29 AM