ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น GREEN UNIVERSITY และดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของศูนย์บรรณสารฯ ที่ว่าด้วย การเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

         วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมคณะ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ (นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน (ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ)
4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ว่าที่ผู้ตรวจประเมิน จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา จังหวัดน่าน
3. นายทรงบัญชา บัวจันทร์ ครูโรงเรียนสา จังหวัดน่าน
4. นางสาวจริยา ใจยศ ครูโรงเรียนสา จังหวัดน่าน
5. นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ ครูโรงเรียนสา จังหวัดน่าน
6. นายกมล ฟองอ่อน บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

และผู้เข้าสังเกตการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้

1. นายดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์
2. นางสาวไผททิพย์ ทับทอง บรรณารักษ์
3. นางสาวปวีณา หมื่นปัญญา พนักงานธุรการ
4. นางสาวสายกัญญา แสนโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

         สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคะแนนผ่านตามตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว, งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/4/2018 9:57:00 AM