ม.พะเยา พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 5

ม.พะเยา พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 5 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ระดับต้น ในระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 5 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาทแก่บุคลากร ที่เข้าอบรมหัวหน้างาน เป็นหลักปฏิบัติงานนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน โดยมี นายสมทบ เหล็กสิงห์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สุดปฐพี เวียงสี วิทยากร มาให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  โดยบุลากรที่เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสายบริการ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


ภาพ :   พิชญาภา กุลเมฆ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/4/2018 10:13:12 AM