มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ สร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ทีมีคุณภาพพร้อมต่อการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

 วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกลยุทธ์องค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วย ดร.กิตติ รัตนราษี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบ ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สนยาโรน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต อาจารย์ชาญชัย พรมมิ อาจารย์สาขาการการตลาด และ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ สาขาการท่องเทียว ณ วิทยาลัยการจัดการ ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการหลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อผู้ประกอบการ และตอบสนองต่อการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ที่มีคุณภาพพร้อมต่อการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งการจัดหาทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างน้อย ๓๐ ทุนต่อปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การจัดการการโรงแรม และพร้อมให้ความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกงานหรือสหกิจศึกษาแบบเต็มรูปแบบ อีกทั้ง การันตี การมีงานทำของนิสิตที่จบจากมหาวิทยาลัยพะเยา ๑๐๐%  นอกจากนี้ช่วงที่มีการฝึกสหกิจศึกษาทางสถาบัน ได้สนับสนุน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าเดินทาง ฯลฯ ให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างสหกิจศึกษา โดยโครงการดังกล่าว สามารถดำเนินการในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๒


ภาพ :   อัมพิกา อัมพุธ   
ข้อมูล/ข่าว :    อัมพิกา อัมพุธ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/4/2018 9:23:32 AM