คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะในการแต่งตำราและหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีต Senior Aerospace Engineer องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การแต่งตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2018 3:47:04 PM