คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ Care and Innovation for NCDs ” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ Care and Innovation for NCDs ” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยในการจัดโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งสามารถนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม อ.ประกายดาว สุทธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2018 12:27:14 PM