โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยาจัดกระบวนการ PLC เเละอบรม "เขียนคือคิด"

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยาจัดกระบวนการ PLC เเละอบรม "เขียนคือคิด"

เมื่อวันที่25-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยาจัดกระบวนการ PLC และ อบรม "เขียนคือคิด" โดยการสนับสนุนจาก บมจ.กสิกรไทย เเละสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ.ห้องประชุมโรงเเรม  M boutique จ.เชียงรายโดยได้จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอโครงร่างโครงการฐานวิจัยให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขต จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยาโดยมีเนื้อหาคือ การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL:research based learning) เเละกระบวนการ PLC:Professionallearning commnuity รวมถึงการทำกิจกรรม "เขียนคือคิด" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คงวุฒิ นิรันตสุข เเละคณะ เป็นวิทยากร จากศูนย์พี่เลี้ยงภาคกลาง(มูลนิธิปัญญาวุฒิ) สำหรับในปี 2561 ได้มีโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา เข้าร่วมเพิ่มอีก 1 โรงเรียน หลังจากนี้จะได้ทำการขยายผลจากการเรียนรู้เเละต่อยอดทำวิจัยต่อไป

 


ภาพ :   ธนปริญ สำเริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนปริญ สำเริง   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2018 12:06:50 PM