หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการคุรุปูจา ไหว้สา ปารมี(ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการคุรุปูจา ไหว้สา ปารมี (ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีกรรม และประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือ และระลึกถึงคุณความดีของอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ สโมสรนิสิต จึงได้จัดพิธีวันไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู และได้จัดกิจกรรมยกย่องนิสิตผู้มีจิตอาสา สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และอุทิศตนเพื่อคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมดังกล่าว สโมสรนิสิตได้จัดพิธีไหว้ครู  และบายศรีสู่ขวัญแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อแสดงตนรับขวัญนิสิตใหม่ นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตที่มีความเป็นผู้นำ มีความเสียสละในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ (พิราบขาวเหิรฟ้า สิงหรากู่คำราม) ประจำปีการศึกษา 2560

 

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่!!

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน ,วิทวัส ประเสริฐศักดิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2018 9:41:06 AM