หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ เป็นคณะกรรมการประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานและรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2018 9:39:20 AM