เปิดประสบการณ์จริงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา “ภาวะผู้นำ จิตอาสาและการมีส่วนร่วม ในสภาวะวิกฤติ” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดประสบการณ์จริงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา “ภาวะผู้นำ จิตอาสาและการมีส่วนร่วม ในสภาวะวิกฤติ” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

            วันนี้ (วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดโครงการ “ภาวะผู้นำ จิตอาสาและการมีส่วนร่วม ในสภาวะวิกฤติ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” จึงได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “ภาวะผู้นำ จิตอาสาและการมีส่วนร่วม ในสภาวะวิกฤติ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ จิตอาสาและการมีส่วนร่วม ในสภาวะวิกฤติ จากผู้มีประสบการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงในเรื่องดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,200 คน ณ ห้องUB003 ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 4:24:30 PM