คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งตัวแทนคณาจารย์ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 3:03:31 PM