คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้

        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานกิจการนิสิต จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมอาจารย์นิสิตภายในคณะฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

        ซึ่งมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีฯ โดยนายอดิศักดิ์ ธรรมวงค์ ประธานสโมสรนิสิตคณะฯ เป็นตัวแทนนิสิตกล่าวคำนำไหว้ครู กล่าวนำคำปฏิญาณตน ตัวแทนนิสิตแต่ละสาขามอบพานดอกไม้และธูปเทียนไหว้ครู จากนั้นรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอกาสแก่นิสิตใหม่ ภายในพิธีมีกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ พร้อมทั้งพี่ๆนิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยมได้กล่าวแนะนำแนวทางการเรียนและการทำกิจกรรมแก่นิสิตใหม่


ภาพ :   นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 12:13:10 PM