นิสิตปริญญาตรีควบโท SEEN ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการ ให้นิสิตตรีควบโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชญา อิสกุล หัวหน้าโครงการ  ดร.มนตรี แสนวังสี ดร.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ พร้อมด้วยนิสิต  เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน และด้านบริการวิชาการ ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้ความรู้จากห้องเรียนแล้ว ทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังสนับสนุนการเสริมทักษะจากการดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อส่งเสริมความรู้อีกด้วย

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชญา อิสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 11:22:16 AM