CITCOMS ม.พะเยา จัดโครงการ Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)และกองการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก & ทิศทาง แนวโน้ม การขับเคลื่อน และนวัตกรรมของโลกอนาคต” เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทุกระดับได้มีความเข้าใจ แนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย แนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรในยุค 4.0 อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และศักยภาพในการบริหารงานด้านจัดการพัฒนาทรัยพกรมนุษย์ในองค์กร ให้เกิดความตระหนัก เข้าใจ สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี “Disruption” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และการบรรยายได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณเดชนะ สิโรรส ที่ปรึกษา ด้านบริหาร สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่นภาคการศึกษาและการตลาด บริษัท ลานนาคอม จํากัด ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   เอนก จักรปวง   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 11:34:37 AM